Yhteystiedot

Hossan metsästäjät ry
Puheenjohtaja
Rauli Oikarinen
0442911017


Sihteeri
Irene Paasovaara
Hossantie 273
89920 Ruhtinansalmi
0400-813546
irene.paasovaara@loma-hossa.fi

Uusimmat kuvat

Uutiset

14.4.2024Kokous ym. tietoa.Lue lisää »17.11.2021HirvipeijaatLue lisää »17.7.2021Kesä-/ hirvikokousLue lisää »

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

 

HOSSAN METSÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

Nimi:                                     Hossan metsästäjät ry
Kotipaikka:                           Suomussalmi
Osoite:                                  Tauno Karvonen
                                              Hossantie 125b
                                              89920 Ruhtinansalmi
Rekisterinumero:                  93.928
Merkitty rekisteriin:             30.01.1967
Säännöt päivitetty:               12.08.2013

1 §
YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI
Yhdistyksen nimi: Hossan metsästäjät ry
Kotipaikka (=kotikunta): Suomussalmi
Yhdistys on perustettu huhtikuun 17 p:nä 1966 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on: Suomi
Seura on Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piirin jäsen. Jäsenenä seura noudattaa Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:n sääntöjä ja määräyksiä.

2 §
SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa.
1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen.
2) riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelutoimintaa.
3) metsästysampumaurheilua.
4) kenneltoimintaa.


SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
1) hankkii käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita.
2) suorittaa riistanhoitotyötä.
3) valvoo metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä.
4) seuraa toimialueensa riistatilannetta.
5) huolehtii luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista.
6) kouluttaa jäseniään ja tarjoaa nuorille mahdollisuuksia tutustua seuran toimintaan.
7) järjestää metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.
8) edistää metsästyskoiratoimintaa.
9) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


SEURAN JÄSENET
Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran vuosi- ja kesä/hirvikokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:n  sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää 3 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran vuosikokouksen tai kesä/hirvikokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös henkilö, joka on täyttänyt 70 vuotta. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannatusjäsenet maksavat seuran vuosikokouksen erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun suuruuden.

Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.


JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun syyskuun 15 päivään mennessä, joiden suuruuden seuran vuosikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta-alueella olevat omistamansa maansa seuran käyttöön.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Koejäseneltä peritään liittymis- ja jäsenmaksu, mutta hänellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta.

Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran vuosikokous.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen.
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti.
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä.
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.
6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, jotka kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.
7) seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksintekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.


SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesä/hirvikokous elokuussa.Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu vuosikokoukseen, kesä/hirvikokoukseen  ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta.
1) sanomalehti-ilmoituksella vuosikokouksen määräämässä paikkakunnalla ilmestyvässä paikallislehdessä.
2) seuran internet sivulla
3) sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköposti osoitteen seuran sihteerille.


VUOSIKOKOUSASIAT
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2) Todetaan kokouksen laillisuus.
3) Hyväksytään työjärjestys
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.
7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta.
10)Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta.
11)Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.
12)Vahvistetaan alkaneen toimintavuoden tulo- ja menoarvio.
13)Hyväksytään seuran uudet, varsinaiset ja koejäsenet, jolloin kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
14)Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset.
15)Valitaan metsästyksenjohtajat.
16)Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.
17)Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
18)Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:lle tehtävistä esityksistä.
19)Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

10§
KESÄ/HIRVIKOKOUSASIAT
Kesä/hirvikokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§
SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12§
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen hallituksen, jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien terkastettava.

13§
SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä, koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuunottamatta on yksi ääni. Yksi seuranjäsen saa äänestää viidellä valtakirjalla.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee olla mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§
SEIRAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

15§
SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut (6) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi- ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

17§
SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, etta seuran tarkoituksen ja tavotteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
5) vastaa seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
7) nimetä tarvittaessa edustajat Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:n kokouksiin, ellei seuran vuosikokous ole asiasta jo päättänyt.
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
9) pitää seuran jäsenluetteloa.
10)hoitaa huolellisesti seuran taloutta  ja omaisuutta.
11)hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
12)valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt.
13)päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista.
14)tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset.
15) päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7 § 7) kohdan mukaisesti.
16)ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§
SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja niihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran vuosi- ja kesä/hirvikokouksessa.

20§
SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.
Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Kainuun piiri ry:lle.

21§
MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on päätetty.